Visoshana
Vayu Astra
Varuna Astra
Vajra Astra
Vaishnava Astra
Surya Astra
Sarpa Mukha Astra
Sammohana Astra
Sakti
Saiva Astra
Raudra Astra
Pramohana Astra
Prajna Astra
Paurandara Astra
Pasupata
Parvata Astra
Parjanya Astra
Narayana Astra
Naga Astra
Mohini Astra
Meghastra
Mahesvara
Mahendra Astra
Garuda Astra
Brahmasira
Brahma Astra
Bhauma Astra
Antardhana Astra
Amogha Astra
Aisika
Aindra Astra
Agni Astra
Astra